الفرات نوشت، حیدر العبادی نخست وزیر عراق با شیخ عبدالمهد الکربلایی نماینده آیت الله سیستانی تلفنی صحبت کرد و از وضع سلامتی وی پس از سوء قصد روز جمعه گذشته به الکربلایی، جویا شد.

نخست وزیر عراق از وضعیت سلامتی الکربلایی اطمینان حاصل کرد و برای وی آرزوی سلامتی و عافیت کرد.

شایان ذکر است که روز جمعه گذشته به جان نماینده آیت الله سیستانی در جریان نماز جمعه سوء قصد شد.