توصیه‌های اورژانس به این شکل است:

از تردد غیر ضرورری خوداری کنید.

با عنایت به ترافیک شدید و بسته بودن بعضی از معابر از باز بودن مسیر قبل از حرکت آگاهی کسب کنید

بیماران دارو های خود را قبل از تشدید بیماری مصرف نمایند

در صورت مشاهده آمبولانس یا پایگایهای اورژانس وضعیت جسمانی خود را به اطلاع عوامل اورژانس رسانیده و در صورت نامساعد بودن حتما به توصیه عوامل اورژانس به مراکز درمانی مراجعه کنند

خوردروها به زنجیر چرخ و وسایل گرمایشی ومواد غذایی مجهز و از میزان سوخت کافی اطمینان حاصل نمایند

در صورت مسدود بودن مسیر یا وقوع تصادف حتما مسیر تردد خودروهای امدادی را بازنگهدارید

افراد سالمند /کودکان /خانم‌های باردار و بیماران خاص در این شرایط آسیب پذیرتر هستند.

تا کنون اکثر مراجعات مربوط به بیماریهای‌های داخلی در راه ماندگان بوده و تاکنون فوتی مرتبط با برف و سرما زدگی گزارش نشده است.