مسجد جامعی: شهرری آلوده‌ترین نقطه پایتخت است / برخی آلودگی‌ها را از اساس انکار می‌کنند