آخرین درخواست طراح بلوار کشاورز الصاق شناسنامه این بلوار بود؛ بر همین اساس تابلوی مشخصات بلوار امروز با حضور حجت نظری عضو شورای شهر تهران، محیط طباطبائی، کیهان محمدخانی قائم مقام سازمان زیباسازی شهر تهران و غفوری قائم مقام و خدامی معاون امور خدمات شهری و محیط زیست در این بلوار نصب شد.

این بلوار توسط سرفراز غزنی طراحی و از سوی سازمان میراث فرهنگی به شماره ثبت ۳۱۳۲۱در فهرست آثار میراث ملی قرار گرفته است.

طول بلوار کشاورز ۱۷۰۰متر بوده و شروع کار ساخت بلوار ۱۳۳۶و پایان کار آن ۱۳۳۸ بوده و در طول دو سال معادل ۶ شناسنامه بلوار کشاورز، در میدان ولیعصر نصب می شود.

این بلوار در سال ۱۳۹۶ توسط سازمان زیباسازی و شهرداری منطقه ۶ مجددا مورد بهسازی و ساماندهی قرار گرفت.

شناسنامه بلوار کشاورز نصب شد