همزمان با صدور حکم دادگاه علیه دکتر لری نصار، بسیاری از دختران جوان قربانی او در سخنانی هیجانی با گریه از انزجار خود نسبت به اعمال این پزشک ورزشی سخن گفتند. در یک هفته گذشته ده‌ها نفر از قربانیان این پزشک ورزشی با آمدن به دادگاه برابر او ایستادند و از تجربه دردناک خود سخن گفتند.