یک مرد هندی از منطقه " Lingampally" در شهر " Hyderabad" تصمیم گرفت با قطاری که در چند متری او در حال حرکت بود سلفی بگیرد.

همانطور که مرد آماده فشردن دکمه گوشی برای ثبت لحظه ای متفاوت از خود بود، قطار با برخوردی شدید و ناگهانی او را غافلگیر کرد. در یک لحظه همه چیز به هم ریخت و مرد هندی به گوشه ای پرت شد اما با وجود جراحات فراوان در کمال تعجب و خوش اقبالی از این حادثه جان سالم به در برد.