فرهاد نظری مدیر کل دفتر ثبت آثار تاریخی کشور به خبرنگار مهر گفت: «خانه نیما یوشیج در کمیته میراث فرهنگی تهران مطرح و در کمیته ملی ثبت شد.»

وی گفت: از سازمان ثبت اسناد استعلام گرفته و به این ترتیب مالکیت نیمایوشیج در این خانه به اثبات رسید.خانه نیما یوشیج دارای ارزش تاریخی و فرهنگی بوده و می بایست در فهرست میراث ملی بماند.

پیش از این در سال ۷۹ پرونده خانه نیمایوشیج تهیه و به ثبت رسیده بود.