شاید این تعداد کاربر برای یک گروه پیام رسان بسیار زیاد باشد و کمتر کسی بتواند از پس کنترل چنین گروهی بر آید. اما با این حال هستند گروه‌هایی که اکنون به مرز ۵۰ هزار کاربر رسیده‌اند و افزایش ظرفیت گروه‌ها تا مدتی می‌تواند محدودیت عضوگیری آنها را از بین ببرد.

636523909434927295