علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران در کانال تلگرامی خود اعلام کرد: هیات تطبیق، مصوبه "الزام شهردارى به تعیین مکان مناسب براى تشکیل اجتماعات اعتراضى" را مغایر با قانون تشخیص داد و مصوبه را رد کرده است.

سخنگوی شورای شهر در اینباره ادامه داده است:" استناد قانونى هیات تطبیق، بند ٥ آیین نامه چگونگى تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایى هاى قانونى، مصوب ١٣٨١ هیات وزیران است، که براساس این آیین نامه، تعیین محل برگزارى تجمعات برعهده شوراى تامین است.

در حال حاضر شورا باید ظرف ده روز از تاریخ دریافت ابلاغیه، این موضوع را در دستور کار قرار دهد."