آیت الله هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود از روز سوم بهمن ۱۳۷۰ نوشته است: در گزارشها، اخبار الجزایر و فشار کودتاچیان بر جبهه اسلامى در رأس است. دکتر [مصطفی] معین، [وزیر فرهنگ و آموزش عالی] آمد. گزارش کارها را داد و از مشکلات مالى اظهار ناراحتى کرد. آقاى [سید محمود] دعایى آمد. تقاضاى آقاى سید ابوالفضل موسوى زنجانى را مبنى بر کمک به گرفتن زمینى در زنجان که در طرح قرار گرفته است، آورد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه داشت. طرح تعدّد کاندیداها که در اثر اختلاف مجلس و شوراى نگهبان به مجمع ارجاع شده بود، براساس نظر شوراى نگهبان اصلاح شد. همچنین مصوباتى در جهت حل مشکلات وزارت مسکن و شهرسازی داشتیم.

تا ساعت شش کارها را انجام دادم و به خانه آمدم. عفت براى مراسم عروسى فرزند شهید مطهرى رفت. یاسر شام درست کرد. [آقای محمدتقی علی‌حسینی]،کارگر کشاورزی‌مان از نوق آمده بود. اوضاع آنجا را گفت.