محمد علی ابطحی در یادداشت خود نوشت: هنوز وی پی ان را پاک نکردم. رفتم صفحه بی بی سی.از هشتگِ " من براندازم" در اعتراض به سخنان آقای خاتمی گزارشی نوشته بودند.

خوب چرا؟ مگر تعارف داریم. خاتمی هیچوقت برانداز نبوده و این ادعا را نداشته است.

آنهایی که برانداز هستند، لازم نبود هشتگ علیه سخنان خاتمی راه بیندازند.

من بی تعارف تر و واقع بینانه تر بگویم.

کسانی بپسندند یا نپسندند، باید زودتر می دانستند که اصلاح طلبان با بیشترین هزینه های زندان و حصر و بایکوت و پرونده سازی که در داخل کشور متحمل شده اند، قصد براندازی نظام جمهوری اسلامی را نداشته و ندارند.

به جای دعوا، بفهمیم که اگر کسانی به انتظار خاتمی برای براندازی نشسته بودند، اشتباهی منتظر بوده اند .

کاملا حق به جانب آنها است که از اصلاح طلب ها گذر کنند ومسیرشان را جدا کنند.

همچنان که باز هم هزینه حصر وزندان وممنوعیت تصویر و فحاشی ها را در داخل کشور خواهند داد و دست از نقد و راهنمایی و تلاش برای احقاق حقوق مردم بر نمی دارند.

این البته به معنای تایید نظام نیست. کسان زیادی هم هستند که حتی با کلیت نظام وانقلاب موافق نیستند، اما مشکلات براندازی وپس از آن را می دانند.