او ادامه داد:چگونه ممکن است فردی برای سال ها با دو تابعیت در خزانه مملکتی باشد اما نظارتی نباشد؟ چند بار باید قصه ای همچون خاوری ها در این مملکت تکرار شود؟ لیست صدنفره ای که به هیئت رئیسه اعلام شده است زوتر تعیین تکلیف شود. این لیست شامل مدیران دو تابعیتی دستگاه های قضایی و امنیتی است که خواهش میکنیم زودتر رسیدگی شود.