«ترزا می» نخست‌ وزیر انگلیس پیشنهاد ماندن کشورش در اتحادیه اروپا با برگزاری همه پرسی دومی درباره خروج لندن از این اتحادیه موسوم به «برگزیت» را رد کرد.

نخست‌ وزیر انگلیس در این باره به رسانه آلمانی «بیلد» اعلام کرد: همه‌ پرسی دومی درباره برگزیت برگزار نخواهد شد.

وی ادامه داد: پارلمان پیشتر تصمیم خود در این خصوص را گرفته است. ما از اتحادیه اروپا خارج می شویم نه از اروپا.