شاهزاده زکی بن خالد آل سعود به شدت از محمد بن سلمان ولیعهد عربستان انتقاد و وی را متهم کرد که ترکی آل الشیخ مشاور دربار و رئیس ورزش عربستان را به نزدیکان و خویشاوندان خود ترجیح داده است.

 

این شاهزاده سعودی قبل از آن که بازداشت شود در صفحه شخصی خود در توئیتر در پیام کوتاهی نوشت: « محمد بن سلمان نزدکانش را از خود دور کرد و به حاشیه راند و ترکی آل الشیخ غریبه را مقرب خود گردانید و شتر با بارش را به او داد. 

 

وی افزود این که دولت عربستان فاکتور خدمات ارائه شده به ترکی آل الشیخ و خانواده اش را پرداخت کند و فاکتور خدمات ارائه شده به آل سعود را پرداخت نکند عدالت نیست. انصاف و عدل نیست که خزانه دولت و بیت المال به روی ترکی آل الشیخ باز ولی به روی آل سعود بسته باشد.

 

روزنامه سعودی «سبق » پیشتر فاش کرد گارد دربار ۱۱ شاهزاده تحصن کننده سعودی در کاخ سلطنتی را بازداشت کرده بود و این شاهزادگان ترک محل تجمع را تا قبل از لغو دستور پادشاه مبنی بر توقف پرداخت بهای اب و برق شاهزادگان رد کرده بودند. 

 

«مجتهد» افشاگر معروف سعودی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: علت اصلی بازداشت این شاهزادگان سعودی این است که آنان به ناپدید شدن و غیبت طولانی شاهزاده محمد بن نایف اعتراض داشتند و شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد سعودی فهمید این تجمع سراغاز شورش در خاندان حاکم در عربستان است بنابراین به آنان تهمت و انگ های دروغین زد.

 

مجتهد اشاره کرده بود به این که ترکی آل الشیخ رئیس ورزش عربستان بسیار به ولیعهد سعودی نزدیک و محبوب وی شده است.