المیادین گزارش داد، صادق امین ابوراس به عنوان جانشین علی عبدالله صالح در ریاست حزب کنگره ملی یمن انتخاب شد.

 

بر اساس این گزارش، پیشتر ابوراس معاونت حزب کنگره ملی را برعهده داشت. 

 

گفتنی است، صبح امروز یکی از اعضای ارشد کنگره ملی از احتمال انتخاب ابوراس به عنوان جانشین علی عبدالله صالح خبر داده بود.