علی محمد سعادتی با اشاره به جلسه معاون اجرایی قوه مقننه و معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران طی هفته های گذشته گفت: در جلسه مذکور درباره توسعه مجلس شورای اسلامی و طرح جامع پارلمان صحبت شد و تفاهم خوبی شکل گرفت. براین اساس، مقرر شد برنامه ها و طرح های مجلس شورای اسلامی با همکاری تنگاتنگ شهرداری تهران، وزارت راه و شهرسازی و مجلس شورای اسلامی مرور و اصلاحات مد نظر در خلال جلسات مشترک مطرح شود.

وی با بیان اینکه مجموعه این اقدامات با هدف به حداقل رساندن تعارضات شهری و محلی انجام می شود، گفت: مجلس مجموعه توسعه ای پارلمان را در دستور کار دارد و برنامه های مربوط به این پروژه باید در مراجع بالادستی مثل شورای عالی معماری و شهرسازی و کمیسیون ماده ۵ بررسی و در صورت لزوم اصلاح شود. در همین راستا، تفاهم نامه موجود کمک می کند تا در وهله اول طرح ها در اسناد فرادستی و مراجع ذی صلاح به تصویب برسند و در مرحله بعد در فرایند احداث ساختمان ها و بناهایی مورد نظر توجه به معماری بومی و ملی مد نظر قرار بگیرد.

مدیر بافت و بناهای تاریخی شهر تهران افزود: در این شرایط می توان امیدوار بود ساختمان ها و بناهایی که در طرح توسعه ای پارلمان احداث می شود حداکثر تطبیق را با هویت ملی و اسلامی داشته باشند.

سعادتی در توضیح حداکثر تطبیق ساختمان های مجلس با هویت ایرانی و اسلامی تصریح کرد: بعد از حملات تروریستی به مجموعه پارلمان پروتکل های امنیتی و رویکردهای محافظتی از مجموعه بهارستان توسط مراجع مرتبط با این موضوع تدوین شد. مسئولان حوزه حفاظت و حراست از مجلس براساس مصوبات بالادستی و توجه به پدافند عامل و غیر عامل موظف بودند تا حصار امنیتی را پیرامون مجلس ایجاد کنند.

وی گفت: البته سعی شده است با همسانی مصالح و هماهنگی آن ها با سازه های موجود این عناصر بازدارنده امینی حداقل آسیب را به منظر شهری و محدوده تاریخی وارد کنند. بر این اساس، ستون های کوچکی که دورتا دور مجلس قرار دارند به لحاظ مصالح، رنگ و شکل باید با دیوار مجلس هماهنگی داشته باشند. به عبارت دیگر، تلاش می شود اگر ستونک ها در مجموعه ای قرار دارند که پشت آن ها دیوار سنگی است، آن ها هم از همان سنگ و رنگ باشند که حداقل از لحاظ بصری آسیب کم تری وارد کنند.