محمدحسین مقیمی روز شنبه در بازدید از اداره کل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری تهران با تاکید بر ضرورت رسیدگی کامل به شکایات و نامه هایی که به اداره بازرسی ارسال می شود گفت: رسیدگی به شکایات تا رسیدن به یقین نسبت به موضوعات مطرح شده باید پیگیری شود و عملکردها در اطلاع عموم قرار گرفته شود.

استاندار تهران در این بازدید در بخش ارتباطات مردمی اداره بازرسی نیز حضور یافت و از نزدیک در جریان روند دریافت نظرات و درخواست های مردمی به سامانه ۱۱۱ قرار گرفت.