کشتی گیران اسرائیلی که تاکنون در مسابقات جهانی حرفی برای گفتن نداشتند با پرداخت پول های هنگفت دست به دامن گوش شکسته های روس شدند و آنها را به خدمت گرفتند تا بتوانند رنگ مدال را ببیند.

 


 


گفته می شود صهیونیست ها در وزن حسن یزدانی هم چنین کاری را انجام داده اند تا یکی از مدال های طلای ایران را با تهدید مواجه سازند.