علی ربیعی، گفت :  ۴۰ هزار میلیارد تومان پول یارانه را به افرادی دادیم که تفاوتی در زندگی آنها ایجاد نکرده و با این کار بی عدالتی و فقر بین نسلی را دامن زده ایم. 

ربیعی افزود: طبق تعریف بانک جهانی ایران دارای فقر مطلق نیست. فقرمفهوم ذهنی است و احساس فقر با این موضوع متفاوت است و در مجموع فقرای شهری با فشار بیشتری موضوع فقر را تحمل می کنند .

وزیر تعاون، کارورفاه اجتماعی عنوان کرد: فقر در حقیقت پایه های مادی و مقایسه‌ای دارد و در دنیا با شاخص های مختلف فقر را اندازه گیری می کنند. باید به این نکته توجه کنیم که فقر شدید و فقر مطلق دو موضوع متفاوت هستند. اگر سفره ها از کالری تهی باشند در واقع فقر شدید اتفاق افتاده است .در کنار فقر درآمدی، فقر چند بعدی را مدنظر قرار داده ایم و در برخی نقاط فقر زیرساختی نیز داریم و شاید نتوانسته ایم زیرساخت را به رفاه گره بزنیم.

برنامه سه لایه

 وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد : برنامه های حوزه کاهش فقر مبتنی بر سه لایه است؛ لایه اول شامل افرادی است که هیچ وقت توانمند نمی شود و به حمایت مداوم نیاز دارند. در لایه دوم، افراد به طور مکمل مورد حمایت قرار می گیرند. در لایه پایانی، مبنای کار، ایجاد فرصت اشتغال و توانمندسازی افراد است .

وی ادامه داد: در لایه اول حداقل دستمزد فرد شاخص قرار می گیرد و از آن به عنوان حمایت کف اجتماعی یاد خواهد شد به گونه ای که یک خانواده ۵ نفره در این لایحه حدوداً ۷۰۰هزار تومان دریافت می کنند. در لایه دوم تا کف اجتماعی، افراد مورد حمایت قرار می گیرند و در لایه سوم همانگونه که گفته شد، افراد را با مباحث اشتغال به توانمندسازی نزدیک کرده و به مرور از لایه بندی خارج می کنیم.

 وزیرتعاون، کارورفاه اجتماعی با بیان این که بر اساس نظریه توانمند سازی در حوزه فقر پیش می رویم، اظهار کرد: افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و زنان سرپرست خانوار و برخی افراد در دهستان ها، بیماران خاص، گروه های نیازمند برای دریافت یارانه مورد شناسایی قرار خواهند گرفت.

ربیعی گفت: اگر امروز حرف از هر اقدامی در جهت کسب منافع بیشتر از هدفمندی می زنیم، مردم باید بدانند که نه تنها افراد نیازمند از هدفمندی حذف نخواهند شد، بلکه توانمندی این افراد در لایه های یاد شده در دستور کار قرار می گیرد . در بخشی از این طرح ها، کودکانی که در هزار روز ابتدای زندگی آن پروتئین کافی دریافت نمی کنند، مورد رصد و حمایت قرار خواهد گرفت.

*صندوق رفاه اجتماعی صرفا توزیع کننده پول نخواهد بود

  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخشی دیگرگفت: سازمان هدفمندی یارانه در واقع سازمان توزیع منابع بود، ولی در صندوق رفاه اجتماعی که در آینده نزدیک شکل خواهد گرفت، سیاست‌های فقرزدایی اجرایی می شود و همه منابع رفاهی در این محل تجمیع و براساس سیاست های فقرزدایی هزینه خواهد شد.

ربیعی اعلام کرد :  این سیاست های رفاهی و فقرزدایی هستند که بیش از هر چیز دیگری در این صندوق ها مورد توجه قرار خواهند گرفت . به شرط تصویب تشکیل صندوق رفاه اجتماعی، معاونت رفاه و اموراجتماعی وزارت  تعاون، کارورفاه اجتماعی با ساختارهای موجود در حوزه رفاه ترکیب و صندوق رفاه اجتماعی به وجود خواهد آمد.

 * با ادغام صندوق ها مخالفم

ربیعی  با اعلام اینکه مشکلات صندوق های بازنشستگی صرفا مختص ایران نیست، گفت: طی سال های گذشته تحولات جمعیتی، افزایش امید به زندگی و سالمندی جمعیتی را داشته ایم.  در همین حال، در سالیان متمادی سیاست‌های حمایتی را با سیاست های بیمه ای پیوند زدیم که این خود عاملی برای دامن زدن به مشکلات صندوق‌های بازنشستگی در کشور بوده است . بنا به این دلایل، نسبت جمعیت شاغل به مستمری بگیر کاهش یافته و تعادل منابع و مصارف تامین اجتماعی به هم خورده است. در این میان، فقط سازمان تامین اجتماعی در چنین شرایطی قرار ندارد.

 ربیعی تصریح کزد: باید این نکته را مد نظر داشته باشیم که با درایت لازم و با برنامه ریزی های تخصصی در حوزه رفاه و صندوق های بیمه ای این مشکلات قابل حل خواهد بود . در مجموع با ادغام صندوق های بازنشستگی مخالف هستم و بنده ایده ۴ صندوق را مطرح می کنم، در فرصتی مقتضی تشریح خواهم کرد.

 وزیرتعاون ، کار و رفاه اجتماعی  با بیان این  که بسیاری به جای تحلیل گری تحلیل بری می کنند، گفت: دولت ها تمایل ندارند صندوق ها را اصلاح کنند.چون اتخاذ چنین تصمیم هایی تلخ است. اما دولت آقای روحانی وارد این حوزه ها شده است. به همین دلیل باید عملکرد دولت‌های دوازدهم را در طولانی مدت  تحلیل و قضاوت کرد.