پیرحسین کولیوند با بیان اینکه خوشبختانه زلزله امشب خسارتی نداشته است، گفت: مردم با حفظ خونسردی نکات ایمنی را رعایت کنند.

وی ادامه داد: مردم در نقاط امنی که خودشان شناسایی کرده یا از طریق سازمان بحران معرفی شده حضور داشته باشند.