حسن جعفری در گفتگویی اظهارکرد: پرواز هواپیمای ساها به مقصد تهران که قرار بود ساعت ۱۷ انجام شود و با تاخیر مواجه شد باطل شد. 

وی افزود: این اقدام به دلیل نقص فنی در هواپیمای شرکت مذکور انجام شده است.