مجلس شورای اسلامی در ماده ۶ لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مصوب کرد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است پوشش بیمه سلامت افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور را به گونه‌ای تامین نماید که علاوه بر تامین خدمات درمانی مورد نیاز این افراد خدمات توانبخشی جسمی و روانی افراد دارای معلولیت را پوشش دهد.

 

براساس ماده ۷ این لایحه نیز سازمان بهزیستی کشور مکلف است با هدف حمایت از نگهداری و مراقبت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیازمند و افراد دچار معلولیت های چندگانه نیازمند در خانواده پس از ارائه خدمات آموزشی و مشاوره‌ای به خانوده ها نسبت به پرداخت حق مددکاری یا پرستاری به سرپرست، همسر یا قیم این افراد اقدام کند و یا خدمات مراقبتی و نگهداری از افراد دارای معلولیت را از طریق مراکز وابسته به خود یا حمایت از مراکز غیردولتی(خصوصی، تعاونی، خیریه و تشکلهای مردم نهاد) ارائه کند.

 

همچنین براساس تبصره ۱ ذیل این ماده میزان کمک هزینه بابت پرداخت حق پرستاری یا مددکاری موضوع این ماده متناسب با نوع و شدت معلولیت افراد دارای معلولیت، تعداد این افراد در هر خانواده و براساس هزینه‌های متعارف نگهداری و مراقبت از افراد دارای معلولیت و متناسب با تورم سالانه و میزان کمک هزینه پرداختی به مراکز غیردولتی هرساله با در نظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و نرخ تورم سالانه توسط سازمان و با همکاری انجمن عالی مراکز غیردولتی توانبخشی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد همچنین نرخ تمام شده باید به عنوان کمک هزینه به مراکز غیردولتی مرتبط پرداخت شود.

به گزارش ایسنا، طبق تبصره ۲ این ماده نیز خدمات و کمک هزینه موضوع این ماده به سالمندان این ماده نیز تسری می یابد.