عیسى کلانترى در جلسه کارگروه مقابله با آلودگى هواى کلانشهرها گفت: مملکت نوکر صنعت است یا صنعت در خدمت مردم؟

رییس سازمان محیط زیست تاکید کرد: از این پس افشاگری‌هاى سازمان حفاظت محیط زیست آغاز می‌شود. هیچ چیز پنهانى نداریم، سلامت، امنیت زیست محیط و حقوق نسل‌هاى بعد قابل چشم پوشى نیست.

او اضافه کرد: حاکمیت تکلیف خود را با زیاده خواهى‌هاى صنعت روشن کند.