گنادی زیوگانوف، رهبر حزب کمونیست روسیه در نشست اعضای این حزب گفت: بدون تغییر رادیکال، کشور ما قدر نخواهد بود که از بحران انزوای کنونی خارج شود.

وی افزود: حزب کمونیست در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آماده است تا ثروت روسیه، منابع طبیعی، صنعتی و مالی را در اختیار همه مردم بگذارد.

به گفته زیوگانوف برای این کار باید صنایع کلیدی، برق، راه آهن، سیستم‌های ارتباطی و بانکهای پیشرو به کنترل مجدد دولت درآیند که سالانه یک تریلیون روبل به بودجه دولتی اضافه می‌کند.

وی تاکید کرد: ما خواهان بازگرداندن حاکمیت اقتصادی روسیه هستیم، ما محدودیت رشد خدمات مسکن و خدمات عمومی را دنبال می‌کنیم، تعرفه‌های خدمات عمومی نباید بیش از ۱۰ درصد از هزینه‌های خانوار باشد و با توجه به مقیاس مالیات بر درآمد باید پرداخت مالیات برای خانواده فقیر به طور کلی حذف شود.

به گفته رهبر حزب کمونیست روسیه، این کشور نیازمند به یک چرخش سریع به اصول سوسیالیسم است.