گمانه زنی ها در این خصوص علت انحنا را نشست پایه های پل بدلیل خشکی بستر رودخانه و عور مترو از زیر این پل تاریخی عنوان می کند