مجید صالحی در توضیح این عکس در اینستاگرام نوشت: «عکسى که قول داده بودم بذارم از خانواده پر جمعیت و فراموش نشدنى خودم که سه نفرشون دیگه پیش ما نیستن ؛ پدر و مادر عزیزم و برادر مظلومم ؛رو حشون شاد . ( فقط هنوز خودمون تو کَفیم چجورى این تعداد ، با کلى چمدان و وسایل و ... با یه ماشین پژو سوارى اون موقع تا مشهد رفتیم، تازه همون موقعش هم یه برادرم رفته بود) نفر دوم نشسته از سمت راست ،منم»