اسپوتنیک گزارش داد، این قطعنامه پس از حادثه هفته گذشته که طی آن یک دانش آموز ۱۰ ساله بر اثر سقوط پنجره هلی‌کوپتر آمریکایی به داخل یک مدرسه زخمی شد، تصویب شده است.

در این قطعنامه تعلیق تمامی پروازها به خاطر برخی اتفاقات و نبود اقدامات امنیتی در بخشی از تاسیسات نظامی آمریکایی و عدم اعتماد مردم محلی به نیروهای آمریکایی خواسته شده است.

این شورا بیان کرد که این قطعنامه برای دولت ژاپن و ارتش آمریکا در این کشور ارسال خواهد شد. حضور نظامی آمریکا در اوکیناوا منبع بسیاری مناقشات در این کشور آسیایی شده است.

مردم محلی به حضور آمریکا در این جزیره به خاطر حوادث متعدد که از سوی نظامیان آمریکایی صورت می‌گیرد، اعتراض دارند.