وضعیت هوا در هفته جاری به دلیل پدیده وارونگی دما در کلانشهرها در شرایط ناسالم قرار گرفت.

امروز میانگین شاخص های کیفی هوا در پایتخت عدد ۱۵۸ را تا ساعت ۱۱ ظهر نشان می دهد.

براساس اطلاعات به دست آمده از ایستگاه های سنجش کیفیت هوا، ایستگاه های شهرداری منطقه ۱۵ و تربیت مدرس در منطقه ۶ با شاخص کیفی ۱۸۱ آلوده ترین نقاط شهر تهران هستند و به ترتیب ایستگاه های شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۱۷۹،ایستگاه شریف در منطقه ۲ و پارک سلامت در منطقه ۱۷ با شاخص ۱۷۸، ایستگاه شهرداری منطقه ۲۰ باشاخص ۱۷۱ در رتبه های بعدی قرار دارند.

 ایستگاه های دانشگاه شریف در منطقه یک با شاخص ۱۰۸ و اقدسیه با شاخص ۱۱۵ پاک ترین هوا را دارند.