بهرام قاسمی رئیس مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه در پیامی به مناسبت روز بین المللی همبستگی بشریت: بی شک همبستگی جامعه بشری حلقه مفقوده ای است که می تواند نظام بین الملل را به مفهوم واقعی "امنیت جمعی" و "صلح پایدار" رهنمون شود

شاید سعدی علیه الرحمه، را بتوان از نخستین منادیان همبستگی و وحدت بشریت دانست. آنجا که بنی آدم را اعضای یک پیکر می خواند و بر برخورداری انسان ها از سرشت و جوهری واحد تأکید می کند. اما درمانی که شیخ اجل ۷۰۰ سال پیش برای بسیاری از آلام انسان تجویز کرد، هنوز هم به درستی فهم نشده است.

امروزه که برخی در جهان و منطقه ساز ناکوک خود را هر طور که می خواهند، می نوازند و در مجامع بین المللی هم آشکارا به خواسته های جامعه جهانی بی توجهی می کنند و حتی آن را به سخره می گیرند، نیاز به ایجاد و حفظ وحدت و همبستگی بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.

بی شک همبستگی جامعه بشری حلقه مفقوده ای است که می تواند نظام بین الملل را به مفهوم واقعی "امنیت جمعی" و "صلح پایدار" رهنمون شود و این جز از طریق توسعه اخلاقی و تعهد به ارزش های جهانشمول بشری نظیر مقابله با ظلم، نفی سلطه جویی و سلطه پذیری، عدالت خواهی و پذیرفتن حقوق انسان ها فارغ از هر نوع نژاد، فرهنگ و ملیت تحقق نخواهد یافت.

با آرزوی جهانی که در آن نقطه عزیمت و حرکت و هدف تمامی ملت ها مبارزه با فقر، ظلم و فساد در سراسر گیتی باشد و گشودن باب گفتگو مجال جنگ را برای همیشه از جنگ سالاران بگیرد، امروز را که مصادف با روز بین المللی همسبتگی بشریت است، گرامی می داریم.