بر اساس نتایج پیش بینی کیفیت هوا وضعیت کیفی هوای اکثر مناطق پایتخت امروز با شاخص آلودگی ۱۵۱در شرایط ناسالم برای همه افراد جامعه قرار داست.