نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مواد یک و دو این طرح را تصویب کردند.

 

 نمایندگان در ماده یک این طرح، با اصلاح یک عبارت در ماده ۴ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مقرر کردند که جایگاه نمایندگان در صحن مجلس پس از ارائه اعتبارنامه نمایندگان به مجلس به حکم قرعه تعیین شده و قرعه کشی هر ۶ ماه یکبار تجدید می شود؛ نمایندگانی که در قرعه قبل در قسمت جلوی مجلس بوده اند، به حکم قرعه در قسمت دوم مجلس استقرار خواهند یافت.

 

پیش از این دوره زمانی جابجا شدن صندلی نمایندگان و قرعه کشی، هر یک سال انجام می شد.

 

نمایندگان در ادامه و در ماده ۲ این طرح، ماده ۱۱ قانون آئین نامه داخلی مجلس را اصلاح و مواد ۱۲ و ۱۳ این قانون را که مربوط به تشکیل هیئت رئیسه موقت در ابتدای هر دوره مجلس است، حذف کردند.

 

بر اساس این ماده، وظایف هیئت رئیسه سنی عبارت است از:

 

۱ ـ اداره جلسه افتتاحیه

 

۲ ـ انجام مراسم تحلیف

 

۳ ـ قرعه کشی برای تعیین اعضای شعب

 

۴ ـ توزیع اعتبارنامه ها بین شعب

 

۵ ـ برگزاری انتخابات هیئت رئیسه

 

۶ ـ همشیت امور اداری مجلس تا زمان انتخاب هیئت رئیسه

 

به این ترتیب و بر اساس تائید نهایی این مصوبه، هیئت رئیسه موقت از ساختار مجلس حذف می شود و در ابتدای هر دوره تنها هیئت رئیسه سنی و پس از آن هیئت رئیسه دائمی مجلس به صورت سالانه انتخاب می شود.