علی کریمی و دستیارانش که پس از جدایی از نفت تهران به‌خاطر مطالبات‌شان از این تیم شکایت کرده بودند، رای خود را از کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال گرفتند.

روزبه وثوق احمدی رئیس کمیته تعیین وضعیت بازیکنان گفت که رسیدگی به پرونده علی کریمی، آرمین بیابانی و علیرضا امامی‌فر از سوی کمیته تعیین وضعیت بازیکنان به‌اتمام رسیده و رای آن هم صادر شده است.

بر این اساس و طبق اعلام وثوق احمدی، باشگاه نفت به‌جهت نقض قرارداد و فسخ غیر موجه قرارداد علی کریمی به‌پرداخت مبلغ ۲۲ میلیارد ریال به‌عنوان غرامت و همچنین مبلغ ۴۴۰ میلیون ریال به‌‌عنوان هزینه رسیدگی محکوم شد.

باشگاه نفت در پرونده علیرضا امامی‌فر به پرداخت ۲ میلیاد و ۲۵۰ میلیون ریال به به‌عنوان غرامت و ۴۵ میلیون ریال بابت هزینه رسیدگی محکوم شد. در پرونده آرمین بیابانی نیز باشگاه نفت باید یک میلیارد و ۸۰ میلیون ریال به‌عنوان غرامت و ۶۰۰ هزار ریال بابت هزینه رسیدگی پرداخت کند.

پرونده‌ها از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی هستند و مطابق مفاد رای، باشگاه نفت تهران باید تا ۳۰ روز نسبت به پرداخت این مبلغ اقدام کنند. آرا چهارشنبه هفته گذشته صادر و پنجشنبه نیز به سازمان لیگ ابلاغ شده‌ است.