ابتدای همین فصل بود که باشگاه یونانی پانیونیوس دست روی مهدی طارمی گذاشته بود، اما این بازیکن ترجیح داد در ایران و پرسپولیس بماند. طارمی این روزها محرومیت چهار ماهه‌اش را پشت سر می‌گذارد. ولی صحبت درباره آینده‌اش بسیار ضد و نقیض است. در همین رابطه روزنامه پیروزی چاپ امروز از این نوشته که باشگاه یونانی دست بردار مهدی طارمی نیست. این روزنامه جدایی مسعود شجاعی از پانیونیوس را عامل دست گذاشتن دوباره این باشگاه روی مهدی دانسته است.