در بند (ج) تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۷ وزارت نیرو از طریق شرکت های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر متر مکعب فروش آب، مبلغ دویست (۲۰۰) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. صد در صد وجوه دریافتی تا سقف نهصد و پنجاه میلیارد ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفا جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می یابد. ده درصد (۱۰) درصد اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب روستایی بر اساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می شود تا پس از مبادله ماوفقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها و شرکت های آب و فاضلاب روستایی استان ها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.

در بند (ة) این تبصره نیز عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۳۹۴.۸.۱۰ به میزان شصت (۶۰) ریال به ازای هر کیلو وات ساعت در سقف پانزده هزار میلیارد ریال تعیین می شود تا پس از مبادله موافقتنامه یا سازمان برنامه و بودجه کشور و تخصیص آن توسط این سازمان برای موارد مطروحه در قانون فوق صرف شود.