بر اساس تبصره ۱۴ ماده واحده لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور و در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تا مبلغ ۳۷۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

در ضمن بر اساس بند (ب) یادشده نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به صندوق رفاه اجتماعی و اساسنامه آن اصلاح خواهد شد. در تبصره مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه ۹۷ آمده است:

الف- در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم، و همچنـین معطـوف نمـودن پرداخـت یارانـه نقـدی بـه خانوارهای نیازمند به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۷ از محل منابع سازمان هدفمند سازی یارانه ها تا مبلغ سیصد و هفتاد هزار میلیارد (۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۷۰) ریال را مطابق جدول ذیل هزینه نماید.

افزایش ردیف‌های مصارف این جدول از محل سایر ردیف های همین جدول، تا حداکثر بیست (۲۰ )درصد با رعایت سقف منابع مذکور مجاز می باشد.

ب- در سال ۱۳۹۷ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ضمن تغییر نام به صندوق رفاه اجتماعی و اصلاح اساسنامه از جهت موضوع، ساختار و دیگر ابعاد به منظور انجام مأموریت جدید تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار خواهد گرفت و اموال و دارایی‌های سازمان مزبور به صندوق رفاه اجتماعی تعلق خواهد داشت. اصلاح اساسنامه صندوق مذکور به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران می رسد.

ج- وزارت نفت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران موظف است کلیه وجوه عمومی از جمله درآمد حاصل از فروش داخلی پنج (۵) فرآورده نفتی اصلی، سوخت هوایی و گاز طبیعی را از ابتدای سال ۱۳۹۷ به حساب متمرکز ریالی و ارزی به نام خزانه داری کل کشور که تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد شرکت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود، واریز نماید. خزانه داری کل کشور ، ماهانه سهم هدفمندی یارانه‌ها مربوط به شرکت های مذکور را با اولویت نسبت به سایر تکالیف، از حساب های فوق الذکر برداشت می‌نماید. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی یا عمومی می‌باشد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به گونه ای عمل نماید که شرکت ملی گاز ایران و شرکت های گاز استانی و همچنین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران از ابتدای سال ۱۳۹۷ به صورت برخط، اطلاعات پرداخت مربوط به کلیه مشترکین را در اختیار داشته باشند.

د- آئین نامه اجرایی این تبصره حداکثر دو (۲)ماه پس از ابلاغ این قانون با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نفت تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

به گزارش فارس، کل اعتبارات سازمان هدفمندی یارانه‌ها در قانون بودجه ۹۶ بالغ بر ۴۸ هزار میلیارد تومان بود که در لایحه بودجه ۹۷ به ۳۷ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. جدول اعتبارات سازمان هدفمندی یارانه‌ها در قانون بودجه ۹۶ به شرح زیر است:

13960919000202_Test_NewPhotoFree