مزار او که در میان برخی شهدای این شهر به خاک سپرده شده است، با تجمع زیاد مردم روبرو بوده و برخی نیز مشغول نظم دهی به مردم هستند و به مردم «زیارت قبول» می‎گویند.