بر اساس نتایج جدیدترین نظرسنجی در آمریکا محبوبیت دونالد ترامپ همچنان روند نزولی خود را طی می‌کند و بسیاری از مردم آمریکا مخالفت خود با سیاست‌های وی را اعلام کرده‌اند.

بر اساس نظرسنجی انجام شده از سوی مؤسسه «پیو» که نتایج آن روز پنجشنبه منتشر شد محبوبیت ترامپ در مقایسه با نظرسنجی پیشین این موسسه ۲ درصد کاهش داشته است.

نظرسنجی جدید پیو نشان می‌دهد که تنها ۳۲ درصد از مردم آمریکا عملکرد ترامپ در دوران ریاست جمهوری را تأیید کرده‌اند در حالیکه ۶۳ درصد از شرکت‌کنندگان می‌گویند که با نحوه مدیریت ترامپ در دوران ریاست جمهوری مخالف هستند.

نظرسنجی مؤسسه پیو نشان می‌دهد که محبوبیت ترامپ در ماه فوریه ۳۹ درصد، در ماه  اکتبر ۳۴ درصد و در ماه دسامبر به ۳۲ درصد کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش مخالفان سیاست‌های ترامپ در نظرسنجی ماه اکتبر این مسسه ۵۹ درصد بوده‌اند که در جدیدترین نظرسنجی به ۶۳ درصد افزایش یافته‌اند.