دشمن به فکر از بین بردن اسلام و مسلمین است. دشمن میراث خوار این سرزمین انگلیس مکار و آمریکای غدار سال ها از سفره پر نعمت این سرزمین چپاول کردند.

در عصر حاضر جهان کفر برای نیل به اهدافشان اختلافات را کنار گذاشته و به اتحاد رسیده اند، چرا ما که امت محمدی هستیم این عمل را انجام ندهیم. ایجاد تفرقه و جدایی کار دشمن است و هر کسی که در راه ایجاد تفرقه قدم و قلمی بردارد به اسلام و مسلمین خیانت کرده است.

تفرقه افکنان و مسببان نزاع و درگیری خائن ترین افراد بین جامعه بشری هستند. هیچ دولت یا شخصی حق ندارد بین امت اسلامی جنگ و درگیری بوجود آورد که این کار فقط به نفع دشمنان است. اقتدار و امنیت پایدار کشور در سایه وحدت شیعه و سنی حاصل شده است.