با حکم سرلشکر جعفری سردار نوری جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه شد.

پیش از ین سردار عراقی عهده دار این سمت بوده است .