با طرح این شکایت همسر این مرد و مردی که رئیس کمپ بود بازداشت شدند و پرونده برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه کیفری ارسال شد.

صبح دیروز شاکی در برابر قضات شعبه به ریاست قاضی زالی و با حضور قاضی اسلامی حضور یافت و گفت: من کارمند فرودگاه هستم و هرگز به مواد مخدر لب نزده‌ام. در این مورد فرزندانم شهادت داده‌اند، اما همسرم با این نقشه می‌خواست مرا معتاد جلوه دهد تا راحت طلاقش را بگیرد.

پس از او، زن متهم در جایگاه ایستاد و گفت: شوهرم بد اخلاق بود و قبول دارم که او را به زور به کمپ برده‌ام تا بستری‌اش کنند.

دیگر متهم پرونده نیز که در این نقشه همسر شاکی را همراهی کرده بود مدعی شد از اصل موضوع خبر نداشته است.در پایان این محاکمه قضات دادگاه وارد شور شدند تا رأی خود را درباره زن و مرد متهم صادر کنند.