محسن مسلمان و وریا غفوری چندی پیش از سوی کمیته اخلاق با محرومیت موقت مواجه شدند اما این محرومیت لغو شد.

 

محرومیت این دو بازیکن که تصاویری منتسب به آنها در حال کشیدن قلیان منتشر شده بود، به خاطر حساسیت دربی لغو شد و هنوز هم حکم کمیته اخلاق صادر نشده است.

 

با این حال شنیده می شود محرومیت قطعی برای آنها در نظر گرفته نشده و ظاهرا سه جلسه محرومیت تعلیقی به همراه ۱۵ میلیون تومان جریمه شامل حال شان شده است.

 

این خبر هنوز از سوی مراجع رسمی فدراسیون فوتبال و کمیته اخلاق به تایید نرسیده است.