براساس اعلام مرکز کنترل کیفیت هوای تهران میانگین ۲۴ ساعت گذشته کیفیت هوای تهران تا ساعت ۸صبح، در شاخص ۷۹  قرار دارد.

 

بر این اساس هوای تهران در دومین روز آخرین ماه پاییز سالم است. گفتنی است هفت روز پایانی آبان به صورت متوالی هوا برای گروههای حساس ناسالم بود.