به گزارش ایرنا، این پنج بند رئیس جمهوری آمریکا را به ایجاد مانع در راه برقراری عدالت، تضعیف استقلال سیستم قضائی فدرال و تخلفات دیگر متهم می کند.

استیو کوهن نماینده ایالت تنسی در مجلس نمایندگان آمریکا که هدایت طرح استیضاح را برعهده دارد، گفت: زمان آن فرا رسیده است که برای مردم آمریکا و این رئیس جمهوری مشخص شود که رویه صدمات وی (ترامپ) به قانون اساسی ما باید از طریق استیضاح به پایان رسد.

بعید است جمهوریخواهان که اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا را در اختیار دارند، در زمینه بندهای ارائه شده اقدامی انجام دهند.