این عکس ‌جایزه بهترین عکس شد اما عکاس آن دچار افسردگی شد. دو چیتا در حال تعقیب یک مادر و دو بچه آهو، مادر آهو ایستادوفدای فرصت فرار بچه‌هایش شد.