روزنامه قانون، امروز ضمیمه طنز خود را با عنوان «بی کیهان» و با انتشار صفحه اول ویژه ای برای این روزنامه، منتشر کرد.