به گزارش ایسنا، در گزارش دورنمای انرژی کوتاه مدت اداره اطلاعات انرژی آمریکا پیش‌بینی شد تولید گاز طبیعی خشک آمریکا از ۷۲.۸۵ میلیارد فوت مکعب در روز در سال ۲۰۱۶ به ۷۳.۴۵ میلیارد فوت مکعب در روز در سال ۲۰۱۷ رشد خواهد کرد.

میزان تولید پیش‌بینی شده در گزارش نوامبر این سازمان، اندکی کمتر از پیش‌بینی ۷۳.۶۳ میلیارد فوت مکعب در روز در اکتبر است.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا همچنین پیش‌بینی کرد تولید گاز طبیعی به ۷۸.۹۰ میلیارد فوت مکعب در روز در سال ۲۰۱۸ خواهد رسید که بالاتر از ۷۸.۴۹ میلیارد پیش بینی شده در اکتبر است.

اما میزان کلی مصرف گاز در آمریکا در سال ۲۰۱۷ احتمالا اندکی کاهش پیدا می‌کند و به ۷۳.۰۶ میلیارد فوت مکعب در روز می‌رسد، اما در سال ۲۰۱۸ به ۷۶.۸۳ میلیارد فوت مکعب در روز افزایش پیدا می‌کند.

بر اساس گزارش رویترز، پیش‌بینی می‌شود میزان مصرف گاز در خانه‌های آمریکایی در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ رشد می‌کند و به ترتیب به ۱۱.۹۰ و ۱۲.۸۹ میلیارد فوت مکعب در روز می‌رسد.