به گزارش مهر، جلسه نودونهم شورای ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور برگزار شد، منصور کبگانیان در حاشیه این جلسه در جمع خبرنگاران گفت: دو دستور مهم در این جلسه مطرح شد که اولین دستور، بحث کنکور بود که در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور ریاست جمهوری پیش از این مطرح شده است.

وی افزود: اعضای حاضر در جلسه آسیب ها و ضرورت ساماندهی کنکور را در جلسه امروز بیان کردند؛ این موضوع جزو دستور جلسه امروز نبود ولی به دلیل اهمیت آن وارد بحث شد.

دبیرستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور با بیان اینکه آسیب ها وچالش های نظام سنجش و پذیرش در دانشگاه های ما در ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشورمطرح شد افزود: البته این کار دو تا سه سال پیش در ستاد راهبری نقشه جامع علمی انجام شده بود ولی بنابر ملاحظاتی به بررسی دقیق تری نیاز داشت و در این فاصله با توجه به بررسی هایی که انجام شده بود، امروز گزارش کارهای انجام شده ارائه و جوانب امور سنجیده شد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: این جلسه اولین جلسه ای بود که منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز حضور داشت وی نیز نظرات خود را مطرح کردند البته این بحث به معنای تصمیم خاصی در مورد آن نیست؛ بلکه بررسی شورای عالی انقلاب فرهنگی است و به مجرد اینکه به جمع بندی نهایی برسیم به مجاری مربوطه اعلام خواهیم کرد و در این مسیر از کمک همه دستگاه ها نیز بهره مند می شویم.

وی ادامه داد: امروز در پایان بخش اول از دستگاه‌های مختلف درخواست کردیم، نظرهای دقیق خود را در ارتباط با چالش ها، آسیب ها و فرصت های سنجش و پذیرش که بخشی از آن به نام کنکوراست اعلام کنند تا بتوان آن را جمع بندی کرد.

کبگانیات گفت: دستور جلسه دوم تکمیل نهایی گزارش اجرایی سازی سند جامع توسعه هوافضای کشور بود.‌

وی با اشاره به اهمیت این سند افزود: تا کنون چندین جلسه توسط کارشناسان و کارگروه های مختلف برای بررسی اجرای این سند برگزار شده است و امروز گزارش نهایی توسط پژوهشگاه هوافضا وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه شد و با  این گزارش مجموع گزارش های اجرایی سازی این بحث تکمیل شد.

دبیرستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی افزود: گزارش اجرایی سازی سند جامع توسعه هوافضا امروز تکمیل و دستاوردها ارائه شد؛ و با حکم ریاست جمهوری مرکز ملی فضایی و شورای عالی انقلاب فرهنگی کمیته مشترکی برای رصد و اجرایی سازی سند مذکور تشکیل داده اند و جمع بندی این کمیته هم ارائه شد.

کبگانیان در ادامه به بخش دوم جلسه که به کمبود بودجه و آسیب های ناشی از آن اختصاص داشت اشاره کرد و افزود: نماینده سازمان برنامه و بودجه در جلسه حضور داشتند و اعلام کردند تا جایی که ممکن است برای حل مشکل بودجه در زمینه هوافضا تلاش خواهند کرد.

وی یادآور شد: برخی از گزارش هایی که ارائه شده بود، با هم تناقض داشت و در این مورد به آنها اطلاع دادیم، در نهایت نسخه نهایی و تکمیل شده این گزارش بعد از جمع بندی در شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور سران قوا ارائه می شود.

کبگانیان تاکید کرد: اسنادی که شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرده است به حال خود رها نمی شود تک تک اسناد رصد می شوند اگر کندی رخ دهد مرتب رصد می کنیم، و مرتب مطالبه می کنیم و به مسئولان تذکر می دهیم اهدافی که تصویب شده آرام آرام اجرا شود.