به گزارش ایسنا، زهرا زاده غلام اظهار کرد: سند راهبردی آموزش و توسعه صندوق بازنشستگی کشوری طراحی، تدوین و پیاده سازی شده است.

زاده غلام با بیان اینکه این سند حاصل تلاش چهار ماهه کارگروه تدوین سند برنامه ریزی راهبردی آموزش صندوق است، گفت: ترسیم مسیر حرکت کلان مجموعه آموزش صندوق بازنشستگی کشوری و یکپارچه سازی برنامه ها و فعالیت های جاری از جمله اهداف پروژه تدوین سند راهبردی آموزش و توسعه است که اکنون در مرحله پیاده سازی کامل قرار دارد.

وی همچنین تصریح کرد: امکان هدایت سطوح مختلف تصمیم گیر و تصمیم ساز در حوزه کلان آموزش و مدیریت یادگیری، یکپارچگی برنامه ها و فعالیت های جاری در سطح آموزش و توسعه، هماهنگی و همگرایی کلیه تصمیمات در زمینه های مختلف، ترغیب مجموعه برای برون رفت از موقعیت واکنشی به موقعیت فراکنشی و آینده ساز و توسعه مستمر دانش و مهارت‌های مورد نیاز و تقویت فضای یادگیری با رویکرد ارزش آفرینی برای ذینفعان از جمله ویژگی های این سند است.

زاده غلام، تهیه سند راهبردی آموزش، ترسیم نقشه استراتژی آموزشی و تعریف سنجه‌های استراتژیک و برنامه‌های توسعه را از جمله نتایج سند راهبردی آموزش و توسعه صندوق بازنشستگی کشوری عنوان و بیان کرد: نظام مندی، تمرکز و انسجام فعالیت ها و برنامه ها، رویکرد سه وجهی راهبردهای آموزشی در یک سازمان است که با استفاده از آن می توان به برنامه ریزی، طراحی و اجرای آموزش اثربخش دست یافت.

وی با بیان اینکه در حوزه آموزش علاوه بر کارکنان، بازنشستگان، فرزندان و خانواده بازنشستگان تحت پوشش نیز مورد توجه قرار گرفته اند، اظهار داشت: براساس نقشه استراتژی آموزشی، چابکی، بهره وری، رضایت مندی و توانمندی از جمله محورهای اصلی و تعیین کننده در این مدل است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، مدیر آموزش و توسعه صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به موضوع آموزش بازنشستگان تحت پوشش و شاغلین در آستانه بازنشستگی گفت: اطلاع از قوانین بازنشستگی، شناسایی نشانگرهای روحی و جسمی و ابعاد شخصیتی، محورهای مهم تعیین برنامه های آموزشی در جهت آماده سازی جامعه هدف برای ورود به این دوران است. همچنین مهارت آموزی در راستای فراهم آوردن امکان اشتغال مجدد یا انجام فعالیت های کارآفرینانه و داوطلبانه از جمله محورهای آموزشی پس از بازنشستگی است.