تیتر عجیب روزنامه کیهان، سوژه امروز ستون طنز روزنامه شهروند شده است.