به گزارش خبرآنلاین، دکتر روازاده: حیوانات مسواک نمی زنند و دندانهایشان هم خراب نمی شود. غربیها از این کار ما نان در می آورند.

 

مسواک نزن جانا، مسواک خطر دارد

مسواک برای تو بسیار ضرر دارد

آگاه نِئی جانم از خدعه اهریمن

دانستن این خدعه البته ثمر دارد!

تا حال کسی دیده مسواک زنَد حیوان؟!

این نکته درون خود یک مشت خبر دارد

برخیز و برو بنگر دندان الاغان را

یک سلسلهء دندان مانند گهر دارد

یک بار به عمر خود مسواک نزد اما

بنگر که چه دندانی این اسب کهَر دارد

دادند به دست ما مسواک حرامی را

از منظر اهریمن مفهوم تبر دارد

تا ریشه ماها را با تیشه زنَد هر دم

تیشه شده مسواک و اندیشه شر دارد

دنبال نکن هرگز اندیشه دشمن را

چون در دل خود قطعا تصمیم دگر دارد

ما را به همین شیوه وابسته خود کرده

از غفلت ما راحت صد کیسه زر دارد

حالا تو بگو با من آگاه شوم شاید

مسواک عزیز دل با خود چه هنر دارد؟!

یک نکته از این معنی گفتیم برای تو

برسنگ نمی دانم این میخ اثر دارد؟!

مجید مرسلی